ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών ελαττωμάτων και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη ελαττωμάτων σε προθεσμία εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. H Laurus Nobilis υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς ελαττώματα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ LAURUS NOBILIS

1) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά προϊόντα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
2) Στην περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει ελάττωμα (Εφόσον αυτό βεβαιωθεί από το αρμόδιο προσωπικό της Laurus Nobilis).
4) Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Larus Nobilis.
5) Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
6) Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Laurus Nobilis θα πραγματοποιείται μέσω courier που θα υποδεiχθεί.
7) Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση με οποιοδήποτε άλλο προϊόν της Laurus Nobilis και θα γίνεται διευθέτηση της διαφοράς της αξίας αν αυτή προκύπτει ή συνολική πίστωση του πόσου για μελλοντικές αγορές εντός 60 ημερών (ή αν συμφωνηθεί διαφορετικό χρόνος), άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Laurus Nobilis. Σε περίπτωση ακύρωσης, η χρέωση των μεταφορικών και μόνο τότε βαρύνει τον πελάτη και η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Laurus Nobilis θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Laurus Nobilis πλέον. Η Laurus Nobilis κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
8) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν χρησιμοποιημένα, κατεστραμμένα ή ελλιπή η Laurus Nobilis έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1) Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας (όπως αυτή βεβαιώνεται από την εταιρία courier και τα σχετικά έγγραφα παράδοσης) ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
2) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε, με την συσκευασία εξωτερική/εσωτερική ανέπαφη και χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως χρήση του προϊόντος. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
3) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως (με επιστολή στην έδρα της εταιρίας – Laurus Nobilis, Ιοκάστης 4, Σχηματάρι ΤΚ  32009) ή και ηλεκτρονικά (με e-mail στο info@laurusnobilis.gr ) και η Laurus Nobilis είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
4) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης η Laurus Nobilis αφού παραλάβει το προϊόν και πληρούνται οι παραπάνω όροι υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.
5) Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους, με επιμέλεια της Laurus Nobilis. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Laurus Nobilis θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Laurus Nobilis πλέον. Η Laurus Nobilis κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
6) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν χρησιμοποιημένα, κατεστραμμένα ή ελλιπή η Laurus Nobilis έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.